Høring om vindkraftverk i Halden og Aremark

Tiltakshaver er Kjølen Vindpark AS, som planlegger et vindkraftverk med inntil 65 vindturbiner. Vindkraftverket er planlagt lokalisert i tre separate planområder i de to kommunene. I tillegg er det planlagt luftlinjer mellom områdene og til Halden transformatorstasjon. Områdene Kornsjø i sør og videre nordover gjennom Ankerfjella, Vestfjella, Trømborgfjella og Rødenesfjella blir ofte kalt ”Fjellaområdene”. Dette er fylkets ”villmarksnatur”, hvor flere områder allerede er fredet som landskapsvernområder.

Planområdet for Kjølen II og III omslutter Vestfjella naturreservat. Reservatet ble etablert i 1985 og utgjør ca. 5700 dekar. Begrunnelsen for opprettelsen av reservatet er å bevare et urskogspreget og lavbonitet barskogområde som på grunn av lite påvirket skogmiljø har et særpreget dyreliv. Vestfjella har Østfolds største sammenhengende villmarksområde med sjelden flora og fauna. Reservatet innehar kvaliteter som ikke utvikles i områder der det drives rasjonelt skogbruk. Friluftsverdiene er store knyttet til dyre-og planteliv, fiske og et vakkert landskap med fravær av veier, kraftlinjer o.l. En av de største ulempene ved forslaget er den omfattende veibyggingen som kreves for å bygge mastene. Å bevare naturområder uten veier er et nasjonalt mål.

Planområde Kjølen 1 ligger like nord for Rokkeraet som også er  et landskapsvernområde. Fra dette spesielle kulturlandskapet  vil den visuelle effekten av de høye mastene bli ganske dominerende.

Den planlagte overføringstraseen er dessuten lagt gjennom Høiåsmarka er mye benyttet friluftsområde i Halden.

Opprettelse av Kjølen I – III vil komme i direkte konflikt med viktige natur- og friluftsområder og overordnet grønnstruktur i Østfold, som det fremgår av fylkesplanen for Østfold.

Østfold har ingen fylkesdelplan for vindkraftanlegg. Det er betenkelig at enkeltsaker behandles uten en helhetlig og overordnet plan, hvor man gjennom demokratiske prosesser kan komme frem til arealer med minst konfliktpotensial. Det er nylig gjort en enkel analyse med vurdering av vindkraftmuligheter i Østfold fylke som viser at vindforholdene i Østfold er forholdsvis jevne, noe som tilsier at eventuelle vindkraftanlegg i fylket kan legges der det er minst interessekonflikter. Antakelig vil flere og mindre anlegg være en mer hensiktsmessig løsning i et tettbefolket fylke som Østfold.

Et vindkraftverk må i størst mulig grad plasseres der det fra før er gjort tekniske inngrep, og som dermed har minst negative miljøkonsekvenser, og ikke ofre Østfolds største villmarkspregede barskogområde.

Mye tyder også på at en vindkraftverk plassert i innlandet er lite effektivt i forhold til havkraftverk. Så vidt vi kan bedømme har det framlagte forslaget en dårlig lønnsomhet selv med en pris på 55-60 øre pr kWt. Det framlagte forslaget er derfor samfunnsøkonomisk svært lite lønnsomt når man legger til kostnader  tilknyttet naturvern og forringete friluftsinteresser for en stor befolkningsgruppe.

Miljøpartiet de Grønne ser ikke på denne saken som et for eller mot vindkraftverk generelt, men som et lokaliseringsspørsmål. Utrolig nok falt valget på Vestfjella som for oss er det minst egnede stedet å plasserer et vindkraftverk. Det må være klar en avveiing mellom grønn energi og naturverdier. Samfunnsøkonomisk vil det være mye mer lønnsomt mye å satse på energiøkonomisering, oppgradere eksisterende vannkraftanlegg og linjenett. Halden og Aremark er dessuten store skogkommuner og har et betydelige potensial til å bygge opp bioenergianlegg basert på skogsvirke.

På bakgrunn av ovenstående vil Miljøpartiet de Grønne gå i mot det planlagte Kjølen vindkraftpark i Halden og Aremark kommuner.